Етикет: мерки
post-image
Новини Околна среда

Онлайн дискусия за инвазивните водни растения ще има на 26 март

Екипът на Проект „Местообитания свободни от инвазивни, чужди растения” ще ви помогне да опознаете по-добре водните ИЧВ растения, за да ги откриете бързо и да вземете подходящите
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

С 28 млн. евро ще се финансират още проекти по четири под от ПРСР 2014-2020 г.

Tова става възможно след като на последното си заседание в края на 2020 г. Комитета по наблюдение на Програмата реши да се прехвърлят допълнително средства по тях
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Одобрени са промени в Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020

Предвиждат се и промени в текстовете на площните от Програмата, свързани с агроекология и климат, биологично земеделие, Натура 2000 и хуманно отношение към животните
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Достъп до широколентов интернет ще бъде осигурен в селските райони със средства по ПРСР

С изменението на Програмата се разширява обхватът на подпомагане по мярка 12 „Плащания по „Натура 2000“ и Рамковата директива за водите“
post-image
Новини ОСП от полза за всички нас

Приеми по 4 от ПРСР ще бъдат отворени с предимство през 2021 г.

Средствата от инструмента „Следващо поколение ЕС“ се предоставят за справяне с въздействието на кризата Covid-19 и последиците от нея за земеделския сектор и селските райони на страната