1. Начало
  2. Новини
  3. Аквакултури
  4. ДФ „Земеделие“ изплати над 27 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство за 2021 г.

ДФ „Земеделие“ изплати над 27 млн. лева по Програмата за морско дело и рибарство за 2021 г.

Изцяло е усвоен бюджетът за годината и не е допусната загуба на средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство

През 2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) разплати над 27 млн. лева (27 130 330,34 лв.) по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г.

С оглед недопускане на загуба на средства в края на годината, Фондът обработи и верифицира заявените от бенефициерите разходи в подадените искания за плащане чрез ИСУН 2020 в изключително кратки срокове. Така в условията на Ковид пандемия беше постигната основната цел за финансовото изпълнение на Програмата и пълното усвояване на предвидения за 2021 г. бюджет. За трета поредна година няма загуба на средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Изплатените средства през 2021 г. са както следва:

По приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“ са изплатени средства в размер на 7 443 594,54 лв. Дейностите по приоритета са свързани с мерки за постоянно прекратяване на риболовни дейности за балансиране на флота, увеличаване на доходите на рибарите, модернизиране на рибарските пристанища, намаляване на влиянието върху екосистемите чрез селективност на риболовните уреди и създаване на успешни партньорства между бизнеса и научно-изследователските институти и организации.

 По приоритет 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури“ са изплатени средства в размер на 5 090 442,79 лв. Дейностите по приоритета са свързани с мерки за модернизиране на съществуващите обекти за аквакултури посредством въвеждането на ресурсно-ефективни технологии, оптимизирането на аквакултурите от изкуствени водоеми, диверсификация на производството, добавяне на стойност към производството на аквакултури, финансиране на нови стопанства за аквакултури, подобряване на партньорствата с научните институти и др., подобряване икономическата жизнеспособност на предприятията, както и предоставяне на подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от Ковид кризата.

По приоритет 3 „Насърчаване на изпълнението на Общата политика в областта на рибарството“ са изплатени средства в размер 2 405 818,61 лв. Дейностите по приоритета са свързани с мерки за актуализиране на системата за събиране и контрол на данни, подобряване на софтуера и базите данни за посрещане на нуждите на DCF, подобряване на административния капацитет за изпълнение на ОПОР, съвместни дейности за събиране на данни и контрол със съседни държави.

По приоритет 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“ са изплатени средства в размер на 5 135 520,06 лв. Дейностите по приоритета са свързани с мерки по подхода ВОМР, прилагани от МИРГ. Основната цел по приоритета е свързана с насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в рибарските райони (крайбрежни райони и райони по р. Дунав и вътрешните водоеми, които зависят от риболова и аквакултурата).

По приоритет 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването“ са изплатени средства в размер на 4 482 474,32 лв. Дейностите по приоритета са свързани с мерки за създаването на организации на производителите и изпълнение на пазарни и производствени планове, увеличаване на търсенето на продукти от риболов и аквакултури, в т.ч. нови пазари, създаване и модернизиране на преработвателни предприятия, подобряване на качеството и насърчаване на предлагането на пазара на продукти от риболов, както и за предоставяне на подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от Ковид кризата.

По приоритет 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика“ са изплатени средства в размер на 188 044,29 лв. Дейностите по приоритета са свързани с мерки за Развитие и прилагане на Интегрираната морска политика (ИМП) чрез: постигане на целите на интегрираното морско наблюдение, увеличаване на знанията и гарантиране, че са налични необходимите данни относно запазването на биоразнообразието в морската среда и морските защитени зони по Натура 2000.

По приоритет 7 „Техническа помощ“ са изплатени средства в размер на 2 384 435,73 лв. с цел осигуряване на дейностите по програмиране, изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на ПМДР 2014 – 2020, включително материално-техническо им обезпечаване.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.