1. Начало
  2. Новини
  3. Биологично земеделие
  4. „Кю Сертификейшън“ излезе с официално становище за отнетия лиценз

„Кю Сертификейшън“ излезе с официално становище за отнетия лиценз

Близо 500 биопроизводители трябва да се прехвърлят към друг контролиращ орган

Сертифициращата фирма „Кю Сертификейшън“, чиито лиценз не беше подновен от земеделското министерство, излезе с официално становище по казуса. Припомням, че близо 500 биопроизводители трябва да се прехвърлят към друг контролиращ орган. Това доведе до напрежение в сектора и производители заплашиха, че подготвят протести. 

Становището гласи следното: 

"Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите от 28.03.2019 г. беше постановен отказ за издаване на временно разрешение за дейност като контролиращо лице в областта на биологичното земеделие на една от най-старите и авторитетни организации, работеща в България вече шестнадесет години – „Кю Сертификейшън“ АД. Ние като контролиращо лице бяхме  уведомени официално пет дни след издаване на заповедта, а именно на 01.04.2019г. Клиентите на „Кю Сертификейшън“ АД обаче са уведомени още в четвъртък вечерта по телефона в извънработно време от служители на отдел Биологично растениевъдство и животновъдство (БРЖ), които са им казали, че е необходимо веднага, в рамките на следващия ден, 29.03.2019, да се прехвърлят към други контролиращи лица. Още по-интересното е, че други  контролиращи лица са атакували клиенти на „Кю Сертификейшън“ още в предишния ден по електронна поща, предлагайки им договори. Ние виждаме в тези действия координирана и режисирана атака срещу нашето дружество с активно участие на държавните органи.

Отговорно заявяваме, че „Кю Сертификейшън“ АД е подало в законоустановения срок всички необходими документи за кандидатстване за временно разрешение, както и е изпълнило допълнителните документални изисквания, въпреки че с голяма част от тях е изразило несъгласие,  и до 28.03.2019г., не е имало никакви индикации, че ще бъде постановен отказ. Почти всички констатации на отдел БРЖ се отнасят до документални и формални детайли, дължащи се най-вече на различна интерпретация на законодателството от различните проверяващи. Такива са и мотивите за отказ, в тях няма никакви забележки относно реално извършваната дейност и начин на извършване на инспекции. Според нас всички описани в доклада от надзора несъответствия са несъществени и не би трябвало да водят до най-тежката санкция – отнемане на разрешението за извършване на контролна дейност в България.  Не е нормално да не съществуват обективни критерии за оценка на контролиращите лица и процедурите да са известни само на самите проверяващи, които могат да ги изменят когато и както им е удобно. Не е нормално при всяка смяна на персонала на отдела, която се случва през година-две, всеки следващ да има нови и различни изисквания и виждания. Не съществува ползотворна комуникация между контролиращите лица и отдела и на контролиращите лица не е ясно какво точно искат служителите. Заявявали сме, че ще коригираме това, което смятат за несъответствие, но трябва да сме наясно с техните виждания. Такава комуникация ни е отказана и в резултат в мотивите за отказа са посочени като неотстранени „несъответствия“, които липсват в първоначалното им писмо. През последните години отдел БРЖ отказва на контролиращите лица провеждането на работни срещи, на които да се обсъждат технически аспекти на контролната дейност и да се постигне унифициране на тълкуванията на разпоредбите на законодателството, които в повечето случаи се различават между отдела и контролиращите лица. Комуникацията между отдела и контролиращите лица вече е едностранна и свеждаща се до многократно изискване на една и съща информация в различни формати, често и неразбираеми, и административен тормоз. Надяваме се, че ЕК ще предвиди обективна и компетентна проверка на начините, по които различните контролиращи лица са били проверявани поне през последните години, както и на осъществяваната между тях и дирекция Растениевъдство и биологично производство кореспонденция. Част от основните критики от европейските одити са свързани с постоянното текучество и липса на приемственост в отдел БРЖ, както и с противоречиви текстове в националното законодателство – акцията срещу нас потвърждава тези критики!

 Декларираме, че  всички надзорни проверки на дружеството от страна на МЗХГ са преминавали успешно и без проблеми, с изключение на тази от м. юни 2018г., за която все още не сме получили официално заключение, въпреки че сме оспорили голяма част от направените тогава отново чисто формални и дължащи се на различно тълкуване на регламентите и наредбата констатации във връзка с документацията. Негативни констатации по отношение на извършване на инспекции не са правени нито от отдела, нито от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, която е националният орган по акредитация и също всяка година извършва надзор върху дейността на органите по сертификация. „Кю Сертификейшън“ АД е приключило успешно процедурата по преакредитация и разполага със сертификат за акредитация съгласно стандарт БДС EN ISO/IEC 17065:2012, издаден на 29.03.2019г. за следващите четири години, което доказва компетентност, наличие на достатъчно ресурси, персонал и структура за извършване на дейност по сертификация на продукти. През всички изминали години дружеството е оказвало пълно съдействие на компетентните органи и стриктно е изпълнявало всички задължения, произтичащи от европейското и националното законодателство. „Кю Сертификейшън“ АД разполага с надежден и компетентен персонал, с дългогодишен опит и висше образование в областта на аграрните науки и биологичното земеделие. 

Считаме, че създалата се ситуация е целенасочена атака срещу „Кю Сертификейшън“ АД, което явно не е удобно със знанията, опита и компетентността, които притежава, с това, че си позволява да защитава принципни позиции и да изисква ясна и недвусмислена нормативна уредба, както и прилагане на обективни, унифицирани и прозрачни критерии спрямо контролиращи лица и оператори. 

Предприемаме всички необходими стъпки за защита на интересите на компанията в български и европейски институции. Разчитаме и на подкрепата на българските био производители, преработватели и търговци, на потребителите на био храни, на всички, които смятат, че спазването на законите в България е по-важно от личния или бизнес интерес на отделни индивиди." 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.