Общият устройствен план на Царево предвижда строителство върху защитени дюни и гори след заменки

Докладът показва редица зони за потенциално застрояване, които представляват проблем

Организации от коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ внесоха отрицателни становища по доклада за оценка на степента на въздействие съвместимост на измененията на общия устройствен план на община Царево  по процедурата за оценка за съвместимост с местата от европейската екологична мрежа Натура 2000.
 
Докладът показва редица зони за потенциално застрояване, които представляват проблем както за биоразнообразието, което се опазва в защитена зона „Странджа“, съвпадаща с едноименния природен парк, така и за местния туристически бизнес. От гледна точка на биоразнообразието най-сериозният проблем е предвидената урбанизация на земеделски земи и горски територии  в крайбрежната част на защитената зона. Те са място за почивка при миграцията на втория по значимост миграционен път в Европа Виа Понтика и местообитание за редица видове бозайници, птици, влечуги и земноводни, както и ценни растителни видове.
 
Докладът не е оценил редица въздействия като заустването на води в Черно море, разполагането на преместваеми обекти по плажа, светлинното замърсяване.
 
Планът, в нарушение на Закона за горите, предвижда урбанизация на горски имоти, придобити чрез замяна с държавни имоти в землището на с. Лозенец.
 
Планът, в нарушение на чл. 17а на Закона за устройство на черноморското крайбрежие, предвижда урбанизация, строителство, промяна на предназначението върху подвижни (бели) дюни, неподвижни дюни с тревна растителност (сиви дюни) и облесени дюни в имоти, картирани в специализираните карти на агенцията по кадастъра на дюните в землището на с. Лозенец.
 
Южното черноморско крайбрежие е един от трите основни биокоридора за проникване на средиземноморски видове животни в страната. Предвид  специфичните характеристики на района, той е най-тесният, ограничен от една страна от Черно море и от друга от горските местообитания в Странджа. В тази тясна ивица е концентрирано значително видово богатство и е едно от най-значимите важни места за редки растителни съобщества, растения и животни в България. В доклада експертите, които са го изготвили, изобщо не са оценили значимостта на тези крайбрежни територии, а са оценявали загубата на площи единствено на ниво зона, която е с голяма площ, и от там засегнатите проценти изглеждат ниски.
 
Застрояването ще засегне драстично пейзажа и ще възпроизведе проблемите, които вече срещаме в други части на българското Черноморие - свръхпредлагане на легла, загуба на бизнес за местните хора, замърсяване на морската акватория и брега и подлагане на изпитание на цялата обслужваща местното население инфраструктура - вода, ток, канализация, проблеми със сигурността поради многократно увеличения трафик на хора, които в пъти превъзхождат по брой местното население.
 
В представената за обществени консултации информация липсват съществени части от проекта за общ устройствен план на община Царево, които са задължителни по закон и задания. Липсващата текстова и картна информация не позволява обществеността да се запознае с изисканите от закона пределно допустими рекреационни капацитети на курортите, ваканционните селища и вилните зони. В картния материал липсват и задължителните елементи на новопредвидената транспортна техническа инфраструктура.
 
Така както екоминистерството тълкува наредбите, обществените консултации по доклада за екологичната оценка предстоят, така че обществеността ще може още веднъж да каже своето становище по проекта за общ устройствен план на община Царево.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.