БАОППЗ сигнализира за установени злоупотреби и изкуствено създадени условия по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

От Асоциацията предлагат промяна на нормативната уредба

На 02.08.2018 год. БАОППЗ информира с писмо, адресирано до Министър-председателя на Република България, Министъра на земеделието, храните и горите и Изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, че съществува опасност от злоупотреби по схема „Училищен плод“, поради непредвидени от Администрацията контролни механизми.

В изпартено до медиите писмо от Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци се посочва, че на 03.08.2018 год. ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ приема заявление за подпомагане по схема „Училищен плод“, което обхваща 1 118 учебни заведения с 217 000 деца. Броят на заявените деца съставлява 44 % от децата, които попадат в целевата група, като учебните заведения са разположени на територията на цялата страна. Заявлението е депозирано от новорегистриран земеделски производител (ЗП) с дата на регистрация 30 март 2018 год., който е декларирал едва 168,5 дка, на които „отглежда“ следните видове: грозде, сливи, праскови, ябълки, круши, в това число домати - 0,25 дка, и краставици - 0,25 дка. Обстоятелството, че „отглежда“ седем култури НЕ Е СЛУЧАЙНО.

Декларираната площ в ИСАК  е заявена от ДВЕ търговски дружества със ЕДИН собственик, което също НЕ Е СЛУЧАЙНО.

Според Асоциацията Министерство на земеделието храните и горите, вносител на изменението и допълнението на нормативния акт, а именно НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко" е създало предпоставки за „изкуствено създадени условия“, които имат за цел да облагодетелстват определени субекти. Обявеният приоритет за Земеделски производители е на хартия и по същество представлява хвърляне на прах в очите на земеделската общност и обида към нея. Същевременно ДФ „Земеделие“ не е предвидил съответните контролни механизми за проверка на заявените обстоятелства и данни по отношение на размера на заявената площ и капацитета на производство на конкретното стопанство.

От Българска асоциация на организациите на производители на плодове и зеленчуци  посочват и факта:

1. В чл. 13, ал. 4, т.1 от наредбата е предвидено следното:“ (изм. и доп. – ДВ, бр. 53 от 2018 г. , в сила от 20.06.2018 г.) по Схема "Училищен плод" – анкетна карта за земеделски стопанин по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани, заверена за съответната стопанска година до 10 април;“
Въпрос 1: Защо е определен срок 10 април, когато за текущата година нормативно определения срок за пререгистрация е 15 май? Има ли връзка това с датата на регистрация на горецитирания кандидат с цел осигуряване на предимство?
2. Основната цел на изменението на наредбата за т. нар. „Училищни схеми“, според Доклад на Министъра на земеделието храните и горите е: „Гарантиране на приоритета на производителите на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти, намаляване на съдебните спорове и разширяване възможността за достъп до схемата на повече производители при избор на заявители по схемата“. Текстът е цитат от доклада, публикуван на Портала за обществени консултации към Министерски съвет.
Въпрос 2: Как всъщност се обективизира приоритета за производителите на плодове и зеленчуци в НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко", имайки предвид посочените по-долу факти и обстоятелства?
За да съществува т. нар. приоритет, би следвало да се осигури възможност на земеделските стопани да доставят собствена продукция, произведена от самите тях по аналогия на чл. 11, ал. 1 от наредбата, а именно: „Когато доставчик по схема "Училищно мляко" е производител, той доставя по схемата само продукти, които са произведени от него.“ За производителите на плодове и зеленчуци, за разлика от колегите им млекопроизводители, такъв текст, гарантиращ производството им НЯМА. В чл. 9, ал. 1 от наредбата е посочено, единственно следното: “По Схема "Училищен плод" се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а, като се извършват не повече от 46 доставки за учебна година, от които най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, произведени от земеделски стопани, регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани“. Случайно ли е изпуснат текстът за собствено производство или това е преднамерено действие? Ако количеството, упоменато в чл. 9, ал. 1 от наредбата - 1/3 от доставките (това са 16 доставки, тъй като 1/3 от 46 доставки е 15,3333) не е от собствено производство, то тезата на БАОППЗ, че няма приоритет за ЗП се потвърждава. Това автоматично означава, че всъщност кандидатът по мярката, привидно земеделски производител  е обикновен търговец. Нима целта на инициираната промяна на наредбата от МЗХГ не бе свързана именно с редуциране на търговците и осигуряване на къси вериги на доставки, като се даде приоритет на земеделските производители?

Във връзка с казаното по-горе, както и във връзка с чл. 14, ал. 4, т.1 и чл. 13, ал. 5, т. 2 от Наредбата е абсолютно наложително да се извършва ОЦЕНКА на капацитета на производство на плодове и зеленчуци с цел спазване на заложените изисквания.
Оценката е необходима и задължителна, тъй като е възможно даден земеделски стопанин, който е изпълнил изискването на §1, ал. 7 от допълнителната разпоредба на Наредбата: „произвежда най-малко два продукта, включени в приложение № 1а от същата, на обща площ минимум 25 дка“, но същевременно извършва доставки в учебни заведения на територията на цялата страна на количества продукти, които надвишават многократно неговият производствен капацитет (определен като произведение от площта  в дка и средния добив кг/дка на всяка култура). В този случай няма да е възможно спазване на изискването на чл. 9. ал. 1 от Наредбата, се казва още в прес съобщението.
В случай че се извърши оценка на капацитета на производството на плодове и/или зеленчуци, спрямо заявените площи от кандидата, то веднага би могло да се засече реалното произведено количество.
Оценката за т. нар. капацитет на производство е абсолютно задължителна, защото в един момент ще се окаже, че даден земеделски производител с производство напр. на домати върху площ от 250 м2 е извършвал продажби, с които е обезпечена цялата целева група деца у нас, която по данни на МОН е  492 926   деца. Това разбира се повдига редица въпроси, свързани с качеството на продукцията и нейния произход, което говори за огромен риск върху здравето на децата.

Оценката следва да е обективна и справедлива, да е приложима и да може да се извърши без допълнителен административен ресурс, независимо от големината на стопанството. Предложеното от нас по-долу е справедливо решение, както за малките, така и за големите земеделски производители. Същността на оценката е да обследва производствения капацитет и от там възможността за доставка в еквивалентен брой учебни заведения, а не както е в конкретния сигнал от 168,5 дка се извършват доставки в 1 118 учебни заведения с 217 000 деца.

В заключение от БАОППЗ предлагат:
 
Редакция на чл. 9, ал. 1 от наредбата и обвързването му със събствено производство на плодове и зеленчуци, така както е предвидено и в чл. 11, ал. 1 от същата наредба, но за млечните продукти. Предложението е за следния текст: По Схема "Училищен плод" се разпределят само пресни плодове и зеленчуци, включени в списъка по приложение № 1а, като се извършват не повече от 46 доставки за учебна година, от които най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, произведени от собствено производство. Обстоятелството важи в случаите на кандидат ЗП. В случаите, когато кандидатът не е ЗП най-малко 1/3 от доставките да са на продукти, закупени от земеделски стопани. Обстоятелството за кандидат ЗП се изчислява, посредством методика на ДФЗ, която включва произведението от размера на административно проверените площи и нормативно определения минамален добив за всяка култура. Обстоятелството за кандидат различен от ЗП се доказва, посредством Фактура за закупени количества и сертификат за съответствие на качеството. Фактурата се съпровожда с документи, доказващи съответното плащане 9 фискален бон или извлечение от банкова сметка.

И още да се помисли дали числото 1/3 от горния текст, да не бъде заменено с числото 1/2 със цел равнопоставеност на продуктите и балансираност на действието, като това ВЕЧЕ наистина ще гарантира приоритета на производителите на плодове и зеленчуци.
С цел гарантиране на прозрачност и обективност, от Асоциацията предлагат да бъде АНУЛИРАН, приемът на документи в ДФЗ, който приключва на днес, 06.08.2018 год. и да се ОБЯВИ ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛЕН. След предприемане на действия за изменение на наредбата в спешен порядък, в съответствие с Нашето предложение (засяга само чл. 9, ал. 1) да се обяви нов прием.
Видно от честите и бързи изменения е ясно едно - Държавната администрация може да работи и изключително бързо и ефективно, когато това се налага. В случая Министерство на земеделието, храните и горите, Министерски съвет и ДФ „Земеделие“ ще се справят в срок, без това да провали доставките през настоящата учебна година.

Според БАОППЗ наредбата за т.нар. Училищни схеми, бе променяна неколкократно в близките 2-3 месеца, докато се угоди на един или друг кръг от субекти и лица, имащи определени интереси. Това е пореден пример, че на парче не може да се работи, а нещата следва да се обмислят, преценяват и съобразяват с реалната ситуация и най-важното е да се осигурят съответните механизми за контрол, които явно липсват.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.