1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Няколко интервенции за подкрепа на земеделци в зоните от НАТУРА 2000

Няколко интервенции за подкрепа на земеделци в зоните от НАТУРА 2000

Вижте какви са ставките

 

В Националния стратегически план са предвидени няколко интервенции, касаещи земеделци, чиито земи или гори попадат в зони от НАТУРА 2000.

По Втори стълб е предвидена интервенция „Плащания за земеделски земи в зони от НАТУРА 2000“. Понастоящем в България са определени 233 защитени зони от НАТУРА 2000 по Директивата за Местообитанията и 120 защитени зони от НАТУРА 2000 по Директивата за птиците.

Интервенцията е с принос за опазването на биологичното разнообразие в България, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта.

Обхватът на тази интервенция включва всички земеделски земи (обработваеми земи, трайни насаждения и постоянно затревени площи), попадащи в обхвата на защитените зони по НАТУРА

2000, за които са издадени заповеди за обявяването им, с разписани конкретни забрани за земеделски дейности.

Подпомагането ще се предоставя под формата на годишни плащания на хектар земеделска площ за компенсиране на наложени забрани за извършване на конкретни земеделски дейности, включени в съответната заповед за обявяване за всяка зона от НАТУРА 2000 или в утвърден план за управление на защитената зона от НАТУРА 2000.

Земеделските стопани поемат доброволно ангажименти по интервенцията, които надхвърлят стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС), неразделна част от система от предварителни условия. Условността се надгражда посредством спазването на забраните, разписани в заповедта за обявяване на защитените зони от НАТУРА 2000.

Какви са ставките?

ПЗП Натура 2000 - Плащания за постоянно затревени площи -средна единична сума 32 евро на хектар.

Плащания за обработваеми земи - средна единична сума 46 евро на хектар.

Плащания за трайни насаждения - средна единична сума 95 евро на хектар.

 

Във Втори стълб е предвидено и „Подпомагане по Натура 2000 за гори“. В България 63 % от площите по НАТУРА 2000 са в горски територии. Това означава, че 56,7 % от всички български гори са в обхвата на НАТУРА 2000. Тази интервенция има за цел да се поддържа или възстанови благоприятното природозащитно състояние на видовете и природните местообитания, за които са обявени съответните зони. Това включва намаляване на традиционното горскостопанско въздействие върху горите, чрез промяна в

традиционните дървопроизводствени, лесовъдски цели; да се стимулира опазването на естествения им характер, чрез подпомагане на съхраняването на естествени, природосъобразни видов състав и структура на насажденията и да се подобрят условията за поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие чрез създаване на необходимите за това екологични условия.

По интервенцията ще се компенсират собствениците и стопани на горски територии в НАТУРА 2000 за пропуснатите ползи, които произтичат от въведените ограничения.

Подпомагането ще се предоставя под формата на годишни плащания на хектар гора. Ставката е с компенсаторен характер и покрива допълнителните разходи и пропуснати приходи. Прогнозният среден размер на плащанията е около 50 евро/ха въз основа на очаквания интерес и предвид максималния размер на подпомагането на хектар възлизащо на 225 евро/ха, изчислени въз основа на утвърдена методика.

По втори стълб е включена и интервенцията „Поддържане на местообитанията на червеногушата гъска, Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд в орнитологични важни места в обработваеми земи.

За операцията: Засяване и отглеждане на есенни зърнено-житни култури в местообитанията на червеногушата гъска на 50 % от заявената по дейността площ и с минимум 30 % царевица ще се осъществява в обхвата на орнитологични важни места, определени като местообитания на червеногушата гъска в следните зони от НАТУРА 2000 - BG0000156 - „Шабленски езерен комплекс“, BG0002050 - „Дуранкулашко езеро“, като се изключват физически блокове, в които или на границата на които са разположени ветрогенератори. Годишното плащане е 95,36 евро/ха, като по интервенцията се поема 5-годишен ангажимент.

За операцията: „Превръщане на обработваеми земеделски земи в постоянно затревени площи в гнездови райони на Кръстат (царски) орел и Египетски лешояд“ ще се прилага върху обработваеми земи в орнитологични важни места в зони от НАТУРА 2000. Дейностите по мярката съответстват на приоритетите на България за възстановяване и опазване на биоразнообразието и екосистемите, заложени в Националната рамка за приоритетни действия за НАТУРА 2000. Годишното плащане е 227,78 евро/ха, като по интервенцията се поема 5-годишен ангажимент.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.