1. Начало
 2. Новини
 3. От фермата до трапезата
 4. За кои месодайни породи крави, включени в развъдни програми, може да получите обвързано подпомагане

За кои месодайни породи крави, включени в развъдни програми, може да получите обвързано подпомагане

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст от 22 месеца до 13 години

 

По интервенцията „Обвързано с производството подпомагане за месодайни крави, включени в развъдни програми“ право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече месодайни крави от една порода, включени в развъдни програми с предназначение за производство на месо, които са вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните животни.

Предвижда се модулация на ставките за подпомагане в полза на първите 150 животни в стопанството. Подпомагането до 150-то животно е 187.12, а за заявени над 150 крави ставката е 149.69 евро на глава.

Списък на породите говеда с развъдни програми за производство на месо:

 1. Абердин Ангус;
 2. Лимузин;
 3. Херефорд;
 4. Гаскон;
 5. Галоуей (Galloway);
 6. Вагу (Wagyu);
 7. Месодаен симентал;
 8. Шароле;
 9. Обрак.

 

Заявените за подпомагане животни трябва да:

1. са на възраст от 22 месеца до 13 години;

2. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер; 3. са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);

4. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗВД;

5. имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД; 6. се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД.

7. са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството не по-късно от последния ден за подаване на заявления за подпомагане;

8. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при проверка на място. Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.).

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.).

Заявени животни могат да се заменят с други животни, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (30 юни 2023 г.), при условие че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за 29 подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната.

Земеделските стопани трябва да са реализирали през периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. на пазара за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства говеда, съответстващи най-малко на 0,4 говеда на едно животно по схемата.

Реализацията на пазара на животни се извършва при спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по ЗВД и се доказва със:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата. Документите не се изискват при затворен цикъл на производство, като закланите собствени животни в кланичен пункт, одобрен съгласно Наредба № 10 от 2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове, се установяват чрез системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен цикъл на производство, ДФЗ извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД, а при вътрешна търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.

Документите трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. Документите, декларациите и описът се подават в периода от 5 до 31 октомври 2023 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или в съответната областна дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.