Какво мислиш за… земята си?

Включете се в анкетата по Проекта на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделски земи!

Фондация Смарт Агростарт избра за тема на първата анкета в рамките на проекта „Заедно за българското село!" проекта на Закон за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделски земи (ЗСПООЗЗ). Дискусиите по въпросния законопроект стартираха още през 2018 г., но в последните месеци обсъждането му замря. Целта на анкетата е да повдигне отново темата и да установи какви са обществените нагласи по нея.

Всички желаещи да се включат в анкетата, могат да го направят ТУК.

Проектът на закон е изготвен във връзка с необходимостта да бъде създадена организирана и последователна цялостна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на настоящата регламентация, като систематизира материята, премахне противоречията в отделните актове и даде цялостна добра регулация, съобразена с актуалните нужди на обществените отношения, свързани със собствеността, ползването, опазването и разпореждането със земеделските земи в страната.

Кои закони ще бъдат обединени?

Документът се стреми да обедини следните нормативни актове: Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закона за арендата в земеделието и Закона за опазване на селскостопанското имущество , както и правилниците за тяхното прилагане. Едновременно с това е необходимо чрез него да бъдат изчистени и някои противоречия и несъответствия с други, свързани с темата за земята документи, каквито са Закона за собствеността (ЗС); Закона за устройство на територията (ЗУТ); Закона за опазване на околната среда (ЗООС); Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и други.

Мерки за защита на собствениците и ползвателите

ЗСПООЗЗ трябва да вземе предвид, че с оглед на регулиране на обществените отношения по повод на земеползването като основа на селското стопанство, в националните законодателства на страните от ЕС се прилагат основно четири вида мерки: насочени към защита на ползвателя, на собственика -ползвател, на собственика и за предотвратяване на раздробяването на земеделската земя. 

В тази връзка в проекта на закон е предвидено уедряването на земеделските имоти по собственост да се подпомага от държавата чрез оказване на методическо ръководство от Министерството на земеделието, храните и горите и безвъзмезден обмен на данни между органите по поземлени отношения и Агенцията по геодезия, картография и кадастър и службите към нея.

Предвижда се да бъде уредена и доброволната комасация на земеделските земи с промяна на правото на собственост. Уедряването ще се случва на база на споразумения и въз основа на план за уедряване с цел да се преодолее раздробеността и да се създадат предпоставки за повишаване на ефективността на ползването и опазването на земеделските земи.

Ограничения

Предлага се ограничаване на продължителността на договорите за ползване - предвижда се тя да не превишават десет години, съответно тридесет години - за земи, заети с трайни насаждения. Целта е  да се постигне по-добър баланс в отношенията между собствениците и ползвателите на земеделски земи чрез избягване на дългосрочна обвързаност с неизгодни договори, включително сключени от съсобственици с незначителен дял, каквато негативна практика бе широко разпространена.

Стимули за младите

С цел да се стимулират млади земеделски стопани да създават нови стопанства или да разширяват съществуващите такива, в проекта са разписани нови разпоредби, които предвиждат специален ред за предоставяне под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд на физически лица до 40 години, както и на ЕТ и ЕООД, създадени от такива лица. Тази мярка има за цел и да създаде предпоставки за изпълнение на един от основните приоритети на ЕС, свързан с промяна на възрастовата структура на заетите в земеделието лица.

 
Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.