1. Начало
  2. Интервюта
  3. Институции
  4. Зам.-министър Таня Георгиева: В първите две години от прилагането на Стратегическия план могат да се преразпределят средства между бюджетите на екосхемите

Зам.-министър Таня Георгиева: В първите две години от прилагането на Стратегическия план могат да се преразпределят средства между бюджетите на екосхемите

Кампания 2023: Най-голям интерес към екосхемите за насърчаване на зелено торене и органично наторяване и за намаляване на пестицидите

Как приключи Кампания 2023? Какви проблеми бяха решени в хода й?

Кампания 2023 беше много изнервена, особено към финала си. Напрежението произтече от това, че много късно стартира разработването на националната нормативна уредба. Както знаете, Стратегическият план беше одобрен в началото на декември 2022 година, така че без обяснение и без извинения е фактът, че ние като екип на редовния кабинет на МЗХ заварихме процедури по две от наредбите на етап обществено обсъждане, които касаят Втори стълб - компенсаторните плащания или така наречената нова агроекология и новите биологични интервенции, което неминуемо пък ни принуди да вземем решението да удължим кампанията, за да могат наредбите да влязат в сила, а въз основа на това ДФЗ да разработи съответните процедури и контроли. По тази причина кампанията беше удължена до 21 юли, за да могат да смогнат всички - ДФЗ, общинските служби по земеделие, фермерите.

Много бяха предизвикателствата в кампанията. Стандартите за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние /ДЗЕС/ предизвикват притеснения у фермерите и към настоящия момент. Трябваше да ги прецизираме, за да може да бъде издадена заповед с условията за тяхното прилагане. Така че, много забавени процеси, но в крайна сметка резултатът е важен. Ние отчитаме една успешна кампания, колкото и изнервяща да беше тя.

Към кои екосхеми имаше най-голям интерес от страна на земеделските производители?

Това, което е позитивно, е, че българският земеделски производител е припознал екосхемите, свързани с практиките за запазване на почвения потенциал и намаляването на пестициди, което показва отговорното поведение на нашите фермери - това е много позитивен сигнал и към цялото общество, което си задава въпроси защо се подкрепят земеделските стопани, какъв е техният принос към опазване на околната среда. Така че, по отношение на интервенцията, която е свързана с органично и зелено торене интересът е два пъти повече от планираните индикатори в Стратегическия план. Към екосхемата за намаляването на пестициди интересът на земеделските производители е четири пъти по-голям от планираните индикатори. Има една-две екосхеми, при които има нисък интерес – като например, екосхемата за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските екосистеми.

Екипът на МЗХ по директните плащания в момента е ангажиран с много детайлен анализ на данните от кампанията, защото има интервенции, които са свързани с вътрешна модулация и трябва да се види как се преразпределят средствата. Така че, динамична е работата по отношение на детайлния анализ на резултатите от кампанията.

Фермерите вече питат какво точно се случва, когато по едни екосхеми има голям интерес, при други - по-малък, губят ли се пари, как ще бъдат обезпечени. Тук е важно да поясня, че всички държави членки в първите две години от прилагането на Стратегическите си планове, т.е. 2023 и 2024 г., могат да преразпределят средства между бюджетите на самите екосхеми, като и ние ще се възползваме от тази гъвкавост.

Следващото ниво на гъвкавост, което позволява регламентът за всяка държава членка, е ако има средства, които остават неусвоени, възможността е да бъдат насочени към компенсаторните мерки на Стълб 2. Ако и тогава останат някакви средства, могат да се насочват към площни мерки, необвързани с производството, но при тази хипотеза държавата членка е задължена след като изтекът първите две години, в които гъвкавостта е по-голяма, този бюджет отново да бъде върнат към зелени интервенции, така че фермерите трябва да са спокойни, че страната не губи пари. Ще има преразпределяне на бюджет между екосхемите, така че да можем да удовлетворим този техен интерес, който е заявен.

Оттук нататък какво следва като мониторинг и проверки от страна на ДФЗ?

Съобразно новите изисквания за мониторинг и контрол ДФЗ ще използва сателитни технологии от една страна, от друга страна - има определен процент извадка с проверки на терен. Летните и есенните месеци ще са интензивни по отношение на документални и административни проверки, проверки на място. ДФЗ има добра практика регулярно и превантивно да алармира за определени срокове, в които трябва да се предоставят едни или други документи, които са свързани с новите интервенции. За ДФЗ това е предизвикателство, тъй като интервенциите, свързани с площи и животни, са близо 50. Отделно от това е важна комуникационната система, чрез която при определени непълноти на подаденото заявление фермерът да получава информация, за да може да отреагира и да изчисти пропуските. Така че, това е нов модел, който е важно да видим как ще проработи тази година.

Какви промени по Стратегическия план предвижда МЗХ и кога ще бъдат изпратени към ЕК?

На 11 юли в Държавен вестник беше обнародвано решение от парламентарната комисия по земеделие в Народното събрание с конкретни предложения за промени, които в по-голямата си част касаят екосхемите, като основните аргументи са свързани с насочването им към производствени площи и да се подкрепят по-добре малките, средните, фамилните стопанства. Към МЗХ е даден двумесечен срок да представи на парламентарната комисия по земеделие проекта за изменение на интервенциите и финансовото разпределение на тези промени. Ние ще спазим този срок, като в настоящия момент екипите в МЗХ, свързани с интервенциите по селските райони, общата организация на пазарите, директните плащания активно анализират резултатите от кампанията. Отделно преразглеждат самите интервенции, които са в Стратегическия план. Паралелно работим с хората от науката, които през 2019 г. изготвиха три големи swot анализа, от които произтекоха препоръките за цялата стратегическа линия и логика на Стратегическия план. Ние възложихме на представители на Аграрния университет, на Университета за национално и световно стопанство, Института по аграрна икономика да преразгледат своите изводи, препоръки и анализи, вече в контекста на факторите, които се случиха след това - Зелената сделка и всичките политики и инициативи на ЕК, Ковид 19, новата икономическа ситуация, която е в контекста на войната в Украйна. Ние анализираме слабости или пропуски по отношение на интервенциите, за да можем да спазим този срок от 2 месеца, в който да представим на нашите народни представители предложенията. Паралелно с това се работи с всички заинтересовани страни, за да можем да получим тяхна обратна връзка, като Комитетът за наблюдение на Стратегическия план ще гласува тези предложения за изменението му и след това дава мандат на ръководителя на управляващия орган да ги договори с ЕК. Това трябва да се случи до края на септември, тъй като по регламент ЕК има три месеца, за да одобри съответните промени по Стратегическия план.

Как МЗХ ще гарантира, че Стратегическият план ще отговори на европейските цели?

Зелените цели, както всички ги наричаме „зелените амбиции”, са твърде високи и всички оценяват това. В контекста на тези цели визирам стратегията „От фермата до трапезата”. Одобрението на Стратегическите планове мина през отчитането как тези цели ще бъдат постигнати. Трябва да отчетем факта, че един Стратегически план сам по себе си трудно би допринесъл едностранно за постигането им. Фермерите съвсем скоро ще се възползват и от друг механизъм, който е свързан с подкрепа за техния дигитален и зелен преход. Това е Фондът за технологична и екологична модернизация по Плана за възстановяване и устойчивост. Там по направлението, което е свързано с модернизация в стопанствата, голям брой земеделски стопани могат да реализират инвестиции, които да допринесат за техния по-плавен преход в тази зелена и дигитална трансформация. По тази причина допустимите инвестиции са с фокус по-голям принос за околната среда - възможност за събиране и анализиране на данни, прецизно напояване, прецизно земеделие, пестенето на вода и др. Бюджетът на фонда е около 430 милиона лева, като 320 милиона са само за това направление, което ще подкрепи техните инвестиции в по-зелени и дигитални технологии.

Системата АКИС - кога ще бъде създадена и как ще заработи?

АКИС е система за съвети в селското стопанство, която включва множество участници - Служба за съвети в земеделието, научни организации, изследователски екипи, университети, професионални центрове за обучение, частни съветници. Богата е палитрата. Тук е и новата мрежа по ОСП, наследник на Национална селска мрежа. Основната идеология на АКИС е тя да опосредства взаимовръзките между всички тези участници, чиято основна функция и роля е да предоставят практически съвети за фермерите и горските стопани от една страна, и от друга страна - да могат да предлагат иновативни идеи на европейско, национално, световно ниво и по най-бързия начин да ги трансферират към фермерите на техния език. В Стратегическия план има редица интервенции за подкрепа на тези дейности като трансфер на знания, обучения, демонстрационни дейности, провеждане на събития и информационни кампании, надграждане капацитета на тези съветници, функциониране на звеното за управление на новата ОСП мрежа и т.н. В момента разработваме една интерактивна онлайн платформа, която ще е мястото на среща със всички съветници и фермерът да има бърза връзка до тях. Тази платформа се разработва в рамките на новия сайт на Стратегическия план.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.