Проектът „Национален аграрен научноинформационен комплекс” – нови възможности за търсене на информация

Румяна Василева – директор на Центъра за научно-техническа информация при Селскостопанската академия

- Г-жо Василева, стана ясно, че с идеята да се разшири и улесни достъпът на потребителите до специализираната аграрна информация, в ЦНТИ започнахте изграждането на единна информационна система в рамките на проекта „Национален аграрен научноинформационен комплекс” (НАНИКо). Каква е неговата същност?

- Проектът е финансиран от фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието и науката. Замисълът му е продиктуван от необходимостта да се координират дейностите по научноинформационното осигуряване в аграрната област, като се изгради единен информационно-търсещ масив, представящ богатството от български и чужди документи в областта на селското и горското стопанство. С реализирането на проекти като този, ние правим решителна крачка в бъдещето и даваме възможност на всички потребители в аграрната област да се докоснат до огромното богатство от информационни ресурси, до които имаме достъп – както в книжен, така и в електронен вид.

Системата обединява информационните ресурси на четирите големи научни библиотеки, предоставящи информация в аграрната област – Централната селскостопанска библиотека и библиотеките на Аграрния университет – Пловдив, Тракийския университет – Стара Загора, и Лесотехническия университет – София. Изграждането и поддържането на мрежата е на базата на равностойно партньорство между четирите библиотечни структури. Това е дългогодишна наша мечта. Тази мечта сега става реалност благодарение на съвместните усилия на нашия екип, подкрепени от модерни софтуерните решения и техническо оборудване. Екипът, осъществяващ проекта, включва квалифицирани специалисти от четирите библиотеки.

Националният аграрен научноинформационен комплекс (НАНИКо) функционира на базата на консорциум между четирите организации като постоянно действащ орган за регламентиране и координиране на всички предприемани действия. Това е единствената тематична мрежа за обмен на информация в България, обхващаща един цял отрасъл.

- Кой ще се ползва от услугите на новия проект?

- Основните потребители на аграрна научна информация в страната са не само учени, преподаватели и студенти, но и всички специалисти, свързани със земеделската практика – производители, преработватели, експерти от различни организации, агенции, браншови съюзи и фирми. Системата може да се ползва от всеки, който има достъп до интернет. Защото целта ни е действащите в четирите организации локални информационни системи да се обединят в Национален аграрен научноинформационен комплекс, като се използват най-добрите практики за информационно обслужване и се съхранят изградените вече връзки между участниците. Съществуващите отделни големи библиотечно-информационни масиви са ползвани досега в конкретната академична или научна институция. Идеята е да се подпомогнат потребителите на аграрна информация, като се осигури максимално разкриване на наличните информационни ресурси и се улесни търсенето. То ще се осъществява от една страна, чрез портален интернет сайт, в който ще бъдат представени споделените информационни ресурси на четирите библиотеки (обединени електронни каталози и бази данни), а от друга страна – чрез достъп до ресурсите на системата с помощта на терминални станции, тип Hobit, инсталирани в читалните на библиотеките. Сървърът е локализиран в базовата организация ЦНТИ. Като цяло се очаква реализирането на проекта да доведе до подобряване качеството на научните изследвания в аграрната област.

- С какви фондове разполагате сега?

- Четирите библиотеки притежават богати колекции от книжни фондове, които са уникални за съответните отрасли и покриват основните области на аграрните науки. Обединените информационни фондове на изграждания комплекс представляват един внушителен обем от книжни издания с над 900 000 тома. Този фонд нараства с над 5000 тома годишно. Поставено е началото на комплектуването и на некнижни издания, продукт на новите информационни технологии. На базата на съществуващите в отделните звена електронни ресурси, в базовия център ЦНТИ се изгражда електронно информационно депо, съдържащо обединените каталози – книги, периодика и дисертации, картотеки и бази данни. То ще се допълва и чрез споделен абонамент за специализирани пълнотекстови или рефератни бази данни, съдържащи научна информация в областта на аграрните науки.

Създаването на обща електронна картотека с аналитични описания на научни публикации постигаме чрез сливане на съответните електронни картотеки, поддържани в четирите библиотеки. Тя е изключително ценен източник за подготвяните информационни библиографски справки.

От Националната биобиблиографска база данни на учените в областта на аграрните науки периодично могат да се отпечатват издания. В тях данните за учените се подреждат автоматично по схема, зададена от организацията, в която те работят. Съответните показалци към изданието се извеждат от базата данни също автоматизирано. Подготвяните издания могат да бъдат обобщени за целия отрасъл или за отделните организации. Освен за биобиблиографски издания, тази база данни може да послужи и за формирането на научни колективи за подготовка и реализация на проекти, както и за юбилейни чествания и други дейности, свързани с научния потенциал на страната в областта на аграрните науки.

Базата данни „Български цитатен указател – аграрни науки” ще даде възможност за съвременно обслужване на учените с информация относно цитирането им в българските периодични издания. Българският цитатен указател ще бъде изключително полезен при хабилитирането на научните работници и академичния състав, както и при акредитирането на съответните научни организации. В Центъра за научно-техническа информация – София, са осъществени някои подготвителни дейности по изграждането на тази база данни, но за съжаление работата е спряла преди две години поради липсата на техническо и програмно осигуряване.

Обединените каталози и бази данни съдържат библиографско описание на съответния документ и информация за това кои от организациите, участващи в комплекса, го притежават. Това се постига чрез разработената специално за тази цел технология и програмна среда – това е интегрираната информационно-библиотечна система e-Lib 3.2. Тя е изпробвана вече за създаването на два обединени каталога: „Регионални библиотеки” (включва ресурсите на регионалните библиотеки в Пловдив, Велико Търново, Бургас и Столична библиотека – София) и Обединен каталог на редки, ценни и старопечатни издания на културни и образователни институции в гр. Кюстендил. Предимството на тази информационно-търсеща система е, че с едно търсене се получава информация дали търсеният библиотечен документ се притежава от комплекса и точно в кое звено се съхранява; какви електронни ресурси се предлагат към него – съдържание, резюме или пълен текст; възможност за подаване на заявка за получаването на този документ като книжно тяло, ксерокопие или електронно копие (като се спазва законът за авторското право).

За да могат четирите организации да разгърнат пълния си потенциал, беше необходимо осигуряването на съвременна техника и програмен софтуер. Затова първата стъпка при осъществяването на проекта беше да се модернизира техническото оборудване. Това вече е направено – осигурена е необходимата съвременна техника в четирите организации.

- Вашият Информационен портал може да бъде намерен на адрес http://ilib.cntibg.net:8181/, но все още е в процес на разработка...

- Информационният портал като допълнителен информационнен ресурс предоставя нови възможности за научна комуникация и информира научните специалисти за новостите в областта на аграрната наука. Той е входната точка към обединените информационни ресурси на комплекса – каталози, картотеки и бази данни. От друга страна позволява на всеки от участниците, както и на потребителите, да публикува, търси, споделя в интернет богата специализирана информация през вградените средства на портала като форуми, новинарски пулове, календари, документални бази данни и т.н.

- И какви резултати очаквате?

- Основният резултат е разширяването и модернизирането на информационните услуги и улесняването на потребителите при ползването им. Потребителите ще могат да търсят дадено издание еднократно само в един електронен каталог, картотека или база данни, а не като обикалят последователно сайтовете на отделните организации; да получават (по желание) обобщен резултат от търсене по дадена научна тема едновременно от обединен каталог – книги, обединен каталог – периодика, обединен каталог – дисертации и обединена картотека „Аналитични описания на статии”; да изберат най-близката и удобна за тях организация, от която да получат дадено издание като книжно тяло или в електронен формат, ако се предлага такъв чрез попълване на съответна електронна заявка; да се свързват с други специалисти, работещи в конкретната научна област (използвайки „Националната биобиблиографска база данни на учените в областта на аграрните науки”) за консултация, формиране на научен колектив или друга съвместна дейност; да получават информация за цитиранията на своите научни трудове в публикациите от българския научен печат. И още –реализирането на проекта ще доведе и до оптимизиране на работата на информационните специалисти в четирите библиотеки – с разпределение на дейностите по аналитичната обработка на периодичните издания и дигитализирането на фондовете се пести време и труд при изготвянето на библиографските описания чрез обмен на готови записи; повишава се ефективността на справочните дейности – съкращава се времето за изготвяне на библиографски тематични справки; координира се комплектуването на библиотечните фондове, като се избягва дублирането при комплектуването на периодични издания.

- Вашата прогноза – какви са перспективите за НАНИКо?

- Предлаганите информационни услуги ще се обогатяват по вид, обем и качество, защото се явяват функция на непрекъснато нарастващите обеми на комплектуваните издания в организациите. Предстои ретроспективна обработка на информационните източници, т.н. „ретроконверсия”, а също така и дигитализация на изданията. Създаването и обслужването с дигитални колекции от ценни архивни издания ще реши въпроса за тяхното съхранение и опазване и ще създаде възможност за достъп на по-широк кръг ползватели до тези колекции с иначе ограничен достъп. При това разработената за проекта техническа, технологична и програмна среда осигурява възможност за включване в системата и на други партньори от сродни организации. Така комплексът ще се превърне в действителна национална научноинформационна система, която ще бъде в помощ на всички учени, преподаватели, студенти и специалисти, работещи в областта на българската аграрна наука и образование.

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.