1. Начало
  2. Интервюта
  3. Производство и преработка
  4. Биологичното земеделие у нас би послужило като база за развитие на социалното фермерство

Биологичното земеделие у нас би послужило като база за развитие на социалното фермерство

Снимка:

Доц. Стела Тодорова, преподавател в Аграрния университет в Пловдив

- Доц. Тодорова, каква е основната идея на проекта „Мултифункционално земеделие в Европа – социален и екологически ефект за биологичните стопанства“?

- Основната цел и идея на проекта за България и за страните от Източна Европа е да популяризира идеите на социалното земеделие в страната ни, което е в начален стадий на развитие и за по-голяма част от земеделските ни производители то е непознато и като идея, и като начин на приложение. България има добре развито биологично земеделие, което би послужило като база за развитие на социалното фермерство.

- Какво да разбираме под „социално фермерство“ и „многофункционално селско стопанство“?

- Ще започна с втората част на въпроса: какво е многофункционално селско стопанство, тъй като социалното фермерство е една от неговите функции. Мултифункционалността или многофункционалното селско стопанство са термини, използвани за обозначаване като цяло, че селското стопанство може да произвежда различни нестокови продукти в допълнение към храната. В рамките на многофункционалното селско стопанство различните функции могат да бъдат разпределени в пет категории: бяла – осигуряването с храна; синя – управлението на водата от фермерите; червена – производството на енергия от фермата, и жълта функция, която има социален фокус или това е социалното фермерство.
Социалното фермерство е едно поле на многофункционалното земеделие, което включва грижа за здравето на хората и изцеление, интегриране на образователни и терапевтични цели, предприемане на роля за рехабилитация и социална реинтеграция.

- Какви дейности включва проектът?

- МАИЕ на настоящия етап изпълнява следните дейности:
- подпомагане развитието на социално фермерско движение в България;
-оказване на подкрепа на селските райони за създаване на мрежи, които влючват земеделски производители, запознати с идеите на социалното фермерство и желаещи да го приложат на практика;
- развитие на социални дейности в комбинация със селско стопанство;
- изграждане на връзка (звено) между съществуващите движения и дейности в областта на социалното фермерство в Европа.
Кои са Вашите партньори по проекта и какво включва съвместната работа с тях?
Партньори по проекта са следните организации и институции:
-    Agricultural University – Plovdiv, Bulgaria
-    PETRARCA – Europäische Akademie für Landschaftskultur Deutschland, Germany
-    Тhüringer Ökoherz e.V., Weimar, Germany
-    LEI, Forschungsinstitut (Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek), Netherlands
-    HAS Den Bosch, Netherlands
-    AGROBIO – Associação Portuguesa de Agricultura Biológica, Portugal
-    CERCICA, Portugal
-    Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus, Finland
-    AIAB – Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, Romе, Italy
-    AREA viva, Czech Republic

Проектът започна с един предварителен анализ на целевата група, за да се установят техните нужди. Целевата група се състои от студенти, педагози, юристи, социални работници и фермери. Участниците в проекта със своя богат опит в социалното фермерство (в т.ч. Италия, Холандия, Германия) целят да анализират състоянието на социално-фермерския сектор. Чрез свързване на съществуващата информация, средства, материали и проекти в различни страни беше създадена една основа за развитие на учебен курс. После, в сътрудничество с експерти ще бъде създаден преподавателски курс на едно високо ECVET равнище. Нещо повече, той ще бъде развит на осем различни езици. По време на всички работни фази ние се кооперираме с националните фокусни групи, състоящи се от професионалисти от селското стопанство, социалния, здравеопазващия, правния и образователния сектор. Ние също използваме външен оценител от Дания, за да осигурим интердисциплинарен подход, както и за да подобрим мрежата в цяла Европа.

- Каква е практическата насоченост на проекта, реалната полза от него?

- Практическата насоченост на проекта е изграждане и в България на земеделски стопанства (няма значение организационно-производствената форма – земеделски производител, кооперация, ЕТ, сдружение), които да са убедени в идеите на социалното фермерство и да са готови да приемат в своите стопанства хора с различни здравословни проблеми. Социалното фермерство, свързано с биоземеделието, е една добра възможност за техния бизнес. Нещо повече. Съществува мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” от ПРСР, откъдето те могат да ползват средства за многофункционално земеделие.

- Как можем да се възползваме от опита на Европа по отношение на социалното земеделие ?

- Степента, в която социалното фермерство е развито в Европа, варира в зависимост от положението на въпросната страна:

-    Pioneer статус – първоначални проекти са разработени, които включват принципите на социалното земеделие: Словения, Чехия, България.
-    Умерено развит статус – броят и разнообразието на разработените социални проекти нараства, специализирани мрежи за определени целеви групи са били и продължават да бъдат изграждани, не е гарантиран политически интерес и финансова подкрепа в обществото: Франция, Португалия, Финландия, Германия.
-   Добре развит статус – здравният и лечебен сектор е открил социалното земеделие като източник на терапия и заетост, селскостопанските производители осъзнават, че то е един потенциален източник на доходи и развиват нови области, нормативната уредба и финансовата подкрепа се подобряват: Италия, Холандия.

При официално признат статут социалните фермерски инициативи получават подкрепата на правителството, както е в Норвегия.

Земеделските производители в България се отнасят с интерес и желание да го прилагат в своите стопанства, но за тази цел трябва да има държавна политика или достатъчно големи проекти, в които самите фермери да бъдат включени. Така че на първо време ние трябва да разработваме проекти, да използваме европейските фондове като финансов източник за развитие на социалното земеделие и богатия опит на страни като Италия, Холандия, Германия и др. МАИЕ е един, бих казала, първи проект за България в областта на социалното фермерство. Така че ние се надяваме работата да продължи, като социалното фермерство бъде въведено като дисциплина в образователните програми на ВУЗ. Такава в теоретичен и практически аспект беше разработена благодарение на проекта.

- Какъв е срокът на изпълнение на проекта, неговата стойност?

- Срокът за изпълнение на проекта е тригодишен. За неговата стойност като цяло не бих желала да говоря, защото е важно какво ние ще направим и дали ще успеем да я използваме напълно. Проектът MAIE „Мултифункционално селско стопанство в Европа – социален и екологически ефект върху биологичните стопанства”, се финансира от програмата Леонардо да Винчи – програма за професионално образование и обучение в Европа. Бюджетът на проекта за България се коригира всяка година в зависимост от извършената работа. Като част от проекта беше организираният от нас семинар на тема „Социалното земеделие в Европа и възможностите за прилагане в България“. Основната му цел беше да съберем на едно място земеделски производители, държавни институции и неправителствени организации и да дискутираме в работни групи проблемите за приложение на социалното фермерство и в България.

 

интервю на Валери Станев

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.