1. Начало
  2. Интервюта
  3. Производство и преработка
  4. Изходът за българското лозарство и винарство е в създаването на малки изби

Изходът за българското лозарство и винарство е в създаването на малки изби

Снимка:

Константин Маджаров, президент на Регионалната лозаро-винарска камара (РЛВК) „Тракия”

- Г-н Маджаров, каква е рецептата, ако я има, за един по-ефективен и доходоносен труд на българските лозари?

- Единственият изход пред българските лозари е в това, тези от тях, които имат от 20 до 100 декара лозя, група от съседи по лозе или дългосрочни арендатори на имоти със същия размер, сами да започнат да правят вино и да го продават. Самото винено грозде не е стока или поне не е стока, която да носи печалба. Стока е вече виното и то бутилираното.

Във Франция виненото грозде няма цена. От поколения насам тези, които произвеждат грозде, са в тясна връзка с тези, които произвеждат вино. Там лозарите предават, а не продават грозде на винарите и след продажбата на виното си разпределят печалбата.

Невъзможно е за големите български винпроми да продават виното си за 30, 40 или 100 евро за бутилка, докато при малките френски винарски изби това се е превърнало в нормална практика. Създаването на тези малки изби, които по първоначални предвиждания трябва да са над 1000 (за сведение във Франция те са около 10 000) е изходът за българското лозарство и винарство, тъй като тенденцията на намаляване на цената на закупуваното от винпромите грозде няма реални причини да спре. През 2005 г. цената на килограм винено грозде беше 90 стотинки, а през 2006 г. – 50 стотинки и този процес продължава.

Освен това в България има и ярки примери за производство на собствено вино от собствените лозя при това доста успешно. В историята е останала славата на вината, произвеждани от Асеновградския производител Чорбаджака, което показва, че и в България има традиции, свързани с малките винарски изби.

- Кои са тънкостите и предизвикателствата на пазарите за българското вино?

- Най-големият, останал ни в последните години пазар на вино, е руският и вече надхвърля половината от износа ни на вина. Това е един невероятно специфичен пазар, в който най-характерната черта е променливостта и стремежът в последните години за консумация на високо качество. Високото качество на виното е комплекс, в който участват и поредица от трудно дефинируеми качества: регионалност, престиж, история, традиции и други. Традиционните ни връзки в туризма и липсата на трудности в общуването са базата за изграждането на друг канал за износ на български вина в Русия. Най-хубавият износ е износът чрез туризъм.

Друг фактор, който ще повлияе благоприятно върху успешното реализиране на проектите, е териториалното разположение на винарските изби. Ако лозята се намират на територията на т.нар. туристически пътища: „Пътят на Дионисий”, „Пътят на Орфей” и други, ще имат гарантирани шансове за успех.

Третият фактор за успех на тези проекти се намира в Националния план за „Развитие на селските райони”, където са заложени средства за възстановяване на 50% от инвестицията. Именно този факт кара банките да гледат ласкаво на тази инициатива и да считат проектът за успешен. Поради кризата в селското стопанство ще бъде трудно на много от предприемачите да направят самостоятелна инвестиция, но с възможността за възстановяване на 50 на сто от вложените средства, това става напълно реално и рисковете са сведени до минимум. В тази насока РЛВК „Тракия” е изградила работни групи, които ще разработват проекти и ще помагат на хората да усвоят въпросните средства.

Четвъртият фактор е това, че малките винарни не са конкуренти на големите винпроми. Винпромите-гиганти не са застрашени по никакъв начин от малките изби и нямат никакви причини да пречат на реализирането на този проект. Малките серии вина, от 20 до 100 хиляди бутилки, вдигат имиджа, вдигат качеството, а от там и цената на българските вина като цяло, включително и цената на вината на големите производители. Освен това малките изби ще водят туристи, които ще влизат и в големите заводи. Малките изби и големите изби имат две съседни ниши в икономическото пространство, които не се конфронтират. Пример за това е световноизвестната винарска фирма от САЩ – гиганта „Гало”. Тази фирма всъщност е собственик и на над 10 малки изби в Сонома вали – Калифорния, но компанията пази това в тайна, за да продава бутиковото вино, произвеждано там на високи цени. Това може да бъде и модел за някои от българските големи винпроми.

- РЛВК „Тракия” работи с местни и международни партньори за развитие на българската винена индустрия и чрез спечелените си проекти по промоционални програми, финансирани от ЕС. Ще споделите ли очакванията си за пробив на пазарите за български вина в трети страни като Русия и Китай, южната част на Европа или Сингапур, Тайланд и Виетнам? А може би имаме реален шанс за всяка една от тези дестинации?

- РЛВК „Тракия” е активна организация, която работи директно с членовете на Камарата и други местни международни партньори за непрекъснато развитие на българската винена индустрия.

Планът за действие на Мултинационалната програма за промоция на български вина в трети страни (Русия, Китай) включва мерки за информиране и промотиране. Целта е постигане целите на програмата, която е смесена и стратегически проектирана да съчетава мерки за информиране и промотиране. Мерките включват първо създаването на електронни материали – проект на лого, уеб сайт, рекламни кампании в интернет; печатни информационни материали – брошури, плакати, папки. Другото е участия в изложения – Hong Kong International Wine & Spirits, Hofex Hong Kong, FHC China – Шанхай, Prodexpo – Москва, Wolrd Food – Москва. Не на последно място са и промоционалните дейности – дегустации на вино по време на изложения, информиране на потребителите в търговски обекти (магазини за алкохол), ресторанти, хотели, презентации в хотели/ресторанти, връзки с обществеността – посланици на вино, посещения в производствените единици, бизнес мисии в целевите страни. Рекламните дейности включват и публикуване на статии в пресата на Русия и Китай.

Промоционалните дейности подкрепят обективната информация с цел прилагане на ефективна кампания, която ще се стреми да отговаря на целите, заложени в европейските регламенти. Общите и специфични цели на програмата са в съответствие с целите на ЕС и средствата за тяхното изпълнение е в съответствие с регламентите. Целите ще бъдат постигнати чрез комбинация от целенасочена информация и промоционални дейности, които използват електронни и печатни медии, участващи в международни изложения, както и чрез реклама, с цел постигане на максимална публичност и по този начин да се постигне възможно най-добър ефект. В същото време ще има специализирани рекламни контакти и връзки с обществеността с цел директното информиране и запознаване на целевите групи с продуктите. Предложените действия са в съответствие с нуждите, възникващи във всяка целева страна. Посланията също имат двойна природа и ще се предават чрез всички дейности по време на периода на изпълнение.

Кампанията „Вина от Южна Европа/Средиземноморски вина” обединява силните страни, предимствата и културата на производителите на вино в южната част на Европа. В този район през вековете умерената консумация на вино е ключов елемент за хранителните навици, които са допринесли за по-доброто качество на живот за тези, които се придържат към тях. Кампанията има за цел да се повишат нивото и качеството на знанията по отношение на важността на виното в днешно време. Вината със защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено географско указание (ЗГУ), произведени в определени винени региони, имат изявени качества и характеристики. Производството на качествени вина е едно вълнуващо преживяване и хиляди хора, участващи в този процес, са мотивирани от значението на винената култура за модерния начин на живот. Умерената и отговорна консумация е ключов елемент от съвременния начин на живот, а виното е едно очарователно изживяване.

Това са основните характеристики на кампанията „Вина от Южна Европа/Средиземноморски вина”, която е изготвена с цел постигане на съгласуваност между мерки, включени в плана за действие и неговите цели, както и целите, определени в Наредба (EC) 1313/2008. В нея е включено и задълбоченото и аналитично проучване на пазара, което предоставя солидна основа и обосновка за определена стратегия. Идентифицирани са целевите групи, както и темите и ключовите послания, за да бъдат предадени като информация. Изборът на механизми и техники е сред най-ефективните средства за формулиране на цялостен и систематичен план за действие, който ще доведе до конкретни и измерими резултати. Целите и съответната стратегия са определени в резултат на аналитично представяне на политиките, реализирани на европейско и национално ниво, които позволяват взаимно допълване и синергии, за засилване на тяхното въздействие и ефективност. „Вина от Южна Европа/Средиземноморски Вина” преди всичко е ясна и реалистична стратегия, в която предлагащите организации са решили да ангажират своите финансови, технически и човешки ресурси, за да служи на общата цел.

Другата промоционална програма, по която работим, е тази по мерките за промотиране на европейски регионални вина и вина от България в Сингапур, Тайланд, Виетнам. Планът за действие за този проект включва също мерки за информиране и промотиране, за да се постигнат целите на програмата. Тук дейността отново включва създаването на електронни материали – проект на лого, уеб сайт и рекламни кампании в интернет; печатни материали – информационни брошури, плакати, папки, DVD, карти на винения район. Изложенията са: FHA – Сингапур, Wine for Asia – Сингапур, THAIFEX – World of food Asia – Тайланд, FOOD & HOTEL – Виетнам. Промоционални дейности са дегустация на вино по време на изложения, информиране на потребителите в места за продажби (магазини за алкохол/ресторанти/хотели), презентации в хотели, ресторанти; Връзки с обществеността – Посланици на виното, посещения в производствените единици, бизнес мисии в целевите страни. Рекламните дейности са свързани с публикуване на статии в печата на Сингапур, Тайланд и Виетнам и комплекти „прес китс” за насочване на участниците в групата.

Специфичното развитие и подбор на проектните дейности се основават на стратегически анализ на целевите страни. Предложените дейности отговарят напълно на потребностите, целите и приоритетите на програмата във всеки отделен случай, като се вземат предвид законовите и подзаконовите разпоредби на целевата страна. Дейностите по проекта са избрани на базата на специфични целеви групи, предвид техните специфични характеристики и следователно с цел те да бъдат привлечени със специален и целенасочен подход. Особено внимание ще бъде отделено на подходящ график за изпълнение на дейностите, за да има съгласуваност и дългосрочен ангажимент, който ще бъде завършен, за да се осигури баланс и координация между всички целеви страни, а също и за съгласуваност между дейностите и целите.

- При изпълнението на промоционалните програми РЛВК „Тракия” ще реализира комбинация от целенасочена информация и промоционални дейности, използвайки европейското финансиране и цели, но защо в национален мащаб липсва стратегия и партньорство между износители, държава, дистрибутори и производители в лицето на родните винарни, като задължително условие да наложим и печелим от българско вино на европейските и световни пазари?

- Основни причини, определящи ниската продуктивност и въздържане от инвестиране в отрасъла у нас, са разпокъсаността на земеделските участъци, пасивните научна дейност, обучение, обслужване и сервиз, липсата на специализирано кредитиране. Не по-малко негативен ефект имат изостаналостта на технологиите и селекционната дейност, неефективността на машинния парк и неподходящият сортов състав. И като капак на всичко това идва бюрокрацията и остарялата законова база.

За уедряването на земята са възможни няколко основни механизма, които се прилагат/използват успешно в други страни в Европа и по света. Ефект ще има и въвеждането на диференциран данък върху земята, като уточнявам, че плащането на данък от собствениците на обработваема земя у нас трябва да се разглежда единствено и само като санкциониране на собствениците на необработваема земя, а не като средство за попълване на бюджета. След въвеждане на диференциран данък е необходимо да се създаде държавен или общински поземлен фонд за земи на собственици, които не могат да обработват или продадат земята си. Трябва да се създаде фонд за преструктуриране на производството в райони или терени, на които е неизгодно икономическо производство на селскостопански култури с необходимото обучение и преквалификация на производителите. С промяна на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи при окрупняване на земята или продажба трябва да се предвиди клауза, че право на покупка първо има съседът с най-голям терен. Неефективно е да се допуска даване на помощи по програмата на ЕС на собственици с по-малко от 10 дка земя. Нужна е промяна и в закона за наследството във връзка с обработваемите площи у нас. В Германия например, наследяването на земя е определено с изрична клауза за запазване целостта на имота, а именно – при смърт на собственика земята не се дели между наследниците, а се наследява от най-големия, като той от своя страна е длъжен да компенсира другите наследници с рента.

Нужна ни е и Земеделска банка със 100% български капитал, която ще може да финансира/кредитира селскостопанските фирми/производители срещу ипотека на техните имоти и по този начин косвено ще подпомага процеса на комасация у нас. В случай на невръщане на кредита, собственик на имотите да става банката. Помощите за България от ЕС през 2007 г. са само 25% от тези на останалите страни и чак към 2016 г. ще бъдат 100% изравнени с тези на другите страни от ЕС. България можеше още от 2007 г. да увеличи размера на помощите до 55% от собствения си бюджет. В този смисъл това ще направи създаването на Земеделската банка от фондовете на държавата и с участието на земеделските производители като основен стимулатор на съвременното ни земеделие. Стимулирането на бизнеса и освобождаването от данъци и особено от данък печалба за инвестиции в селското стопанство би било един особено актуален приоритет.


интервю на Мариела Илиева

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.