1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. Министерството на околната среда и водите работи за постигане на целените резултати на НПВУ

Министерството на околната среда и водите работи за постигане на целените резултати на НПВУ

Включени три инвестиции и изпълнение на една реформа

При планирането на дейностите по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) в сектор „Околна среда“ през 2021 година са включени три инвестиции и изпълнение на една реформа. Тя цели създаване на управленска структура на мрежата „Натура 2000“ чрез приемане на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие (ЗИД на ЗБР). По предложение на МОСВ, Министерският съвет е внесъл законопроекта за разглеждане от 49-то Народно събрание. 

Екосистемен подход за „Натура 2000“

Първата планирана инвестиция - „Интегриране на екосистемния подход и прилагане на природосъобразни решения при опазване на защитените зони от мрежата „Натура 2000“, има за цел да определи специфични цели и мерки за защитените зони от мрежата. Тя предвижда цялостно завършване на процеса по определяне на над 250 специфичните цели за защитени зони и мерки за 90 защитени зони, част от мрежата на “Натура 2000”.

Едновременно с това ще бъде изготвена монетарна оценка на екосистемните услуги и ще бъде създадена база с данни за въвеждането ѝ в счетоводните стандарти на страната, както и специализирани бази данни за екосистемите, екосистемните услуги и зелената инфраструктура и тяхната визуализация в съществуваща информационна среда.

Предвидените дейности включват и демонстрационно прилагане на решения, базирани на природата, за възстановяване на екосистеми с принос към климата и осигуряване на свързаност на мрежата „Натура 2000“, както и мерки за осигуряване на подкрепата на обществеността чрез включването ѝ в процеса на взимане на решения за опазването на защитените зони от „Натура 2000“.

Тази първа инвестиция, планирана още при разработването на НПВУ, е част от изпълнението на ангажиментите на България по Директивата за опазване на природните местообитания, както и  за изпълнение на ангажименти, свързани със стартирала наказателна процедура срещу България за завършване на процеса за определяне на специфичните цели и мерки на защитените зони. В МОСВ вече е работи по изпълнението на дейностите.

Възстановяване на екосистеми за климата

Вторият проект „Възстановяване на ключови за климата екосистеми и изпълнение на Стратегията за биологично разнообразие на ЕС и целите на Европейския зелен пакт“. Инвестицията включва мерки по залесяване на дървесни видове, които ще бъдат приложени от Изпълнителна агенция по горите. Предвидено е също възстановяване на 6 влажни зони, увеличаване дела на защитените територии, внедряване на консервационни и образователни мерки за опазване на местни защитени видове и устойчиво развитие на зоологическите градини.

Базово изискване, за да може дейностите по възстановяване на влажните зони и мерките, свързани с консервационни и образователни дейности за зоологическите градини, както и дейностите по възстановяване на влажните зони и мерките, свързани с консервационни и образователни дейности за зоологическите градини да се изпълнят успешно, е да има определени със закон органи за управление на зоните от мрежата „Натура 2000“. С писмо от 28.04.2023 до заместник министър-председателя по европейските фондове, МОСВ е предложило да отпаднат  от тази втора инвестиция, поради все още висок риск за успешно изпълнение на тези дейности. 

Въпросните органи за управление са част от разработените и предложени за одобрение изменения на Закона за биологичното разнообразие, който все още не е приет от Народното събрание. Това обстоятелство следва да бъде налице с оглед успешното и цялостно изпълнение на инвестицията.

Като партньори при изпълнението на инвестицията е необходимо да бъдат включени структури, без чието участие дейностите не могат да се реализират. За създаването на изкуствени влажни зони такива са общините, които да определят подходящи терени и да осъществяват тяхната последваща поддръжка и устойчивост.

За осигуряване свързаността на реките изпълнители следва да бъдат органите по управление на регионално ниво. За дейностите по внедряване на консервационни и образователни мерки за зоологическите градини изпълнители следва да бъдат общините, които управляват тези зоологически градини. МОСВ търси допълнителна възможност за включване на тези партньори.

Тези дейности до голяма степен ще бъдат финансово компенсирани чрез прилагане на заложени мерки в Националната рамка за приоритетни действия за „Натура 2000“ със средства от Програма „Околна среда 2021-2027 г.“. По програмата е предвидено финансиране на съоръжения и оборудване за опазване на видове извън естествената им среда – в спасителни центрове, зоологически градини, вивариуми, ботанически градини, дендрариуми, живи колекции и центрове за размножаване, отглеждане на застрашени/защитени видове и др. Вече се изпълняват или са изпълнени и проекти по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ и по Програма LIFЕ за влажните зони, част от Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България 2013-2020 г., които са Рамсарски места.

Същевременно инвестицията свързана с мерките за залесяване на дървесни видове ще бъде реализирана от Изпълнителната агенция по горите.

Цифровизация за управление на водите

Третата инвестиция, предложена за реализация по НПВУ, е в областта на водите с наименование „Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите“. В споменатото писмо през април т.г. МОСВ е информирало, че тази инвестиция следва да отпадне. Причината е, че основните получатели на средствата -   „НЕК“ ЕАД и „Напоителни системи“ ЕАД, не биха могли да получат предвиденото финансиране, тъй като са държавни търговски дружества и за тях се прилагат ограниченията на принципите на държавната помощ.

Още през 2021 г. е било заложено финансиране на дейности, които са обект на частно финансиране. Освен това е било планирано финансиране за едни субекти – големи фирми, но не са включени други - малки частни субекти. Това води до липса на единен подход и застрашава правилата за равнопоставеност и нелоялна държавната помощ.  Реализирането на инвестицията крие и риск от двойно финансиране.

Институциите са ангажирани с тази част от дейностите по проекта, които са от особена важност за набиране на информация и вземане на управленски решения.

Други работещи алтернативи, които допринасят за постигане на целта на инвестицията с реализацията на изпълнявани и планирани проекти със сходен обхват и цели, включват:

  • Проект № BG16M1OP002-1-013-0001/09.10.2017 „Доизграждане на мрежите за мониторинг на количеството на водите“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.;
  • Проект BG16M1OP002-4.002-0001 „Създаване на Система за управление на водите в басейна на река Искър (СУВ в БРИ), като първа фаза на Национална система за управление на водите в реално време (НСУВРВ)“, финансиран по ОПОС 2014-2020 г.

По Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ ще продължи финансирането на мярка „Създаване на Национална система за управление на водите в реално време“  (НСУВРВ) за територията на цялата страна в басейните на останалите 12 поречия.

МОСВ полага максимални усилия за намиране на реалистични възможности за изпълнение на описаните инвестиции, като се отчита все по-краткото оставащо време до крайния срок и липсата на подготвителни действия през последната година.

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.