1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. За кои култури, отглеждани в оранжерии, може да получите обвързана подкрепа

За кои култури, отглеждани в оранжерии, може да получите обвързана подкрепа

Ставката за обвързано подпомагане на оранжерийно производство е 8,184.44 евро на хектар

 

По интервенцията могат да кандидатстват земеделски стопани, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи оранжерийно производство (заедно или поотделно), от следните видове култури: домати, краставици, пипер, ягоди и малини.

Ставката е 8,184.44 евро на хектар.

Заявените площи от кандидатите по интервенцията подлежат на подпомагане, когато:

1. са заети с домати, краставици, пипер, ягоди и малини – оранжерийно производство в отопляеми и неотопляеми оранжерии, и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от домати, краставици, пипер, ягоди и малини – оранжерийно производство, се считат за наддекларирани;

2. отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;

3. за заявените площи, с изключение на площите със съществуващите от предходни години насаждения с ягоди и малини, са представени документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, освен когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, чието качество е удостоверил с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, съобразно минималните разходни норми за единица площ:

 

Минимални разходни норми на семена и посадъчен материал за единица площ на хектар

Култура

Минимална сеитбена норма кг/ха при сеитба на семена

Минимален брой растения на ха при използване на посадъчен материал

Домати

0,10

15 000

Краставици

0,50

15 000

Пипер

0,40

45 000

Ягоди

-

40 000

Малини

-

5 600

 

4. през 2023 г. на допустимите площи със заявените за подпомагане домати, краставици, пипер, ягоди и малини са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка;

5. Не се подпомагат площи, на които се отглеждат в оранжерии култури без директен достъп на кореновата система на растението до почвата.

На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив.

Размерът на подпомагането се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е реализиран на пазара среден добив като са представени доказателства за това:

 

Оранжерийно производство – зеленчуци и плодове:

Минимален добив, кг/ха

Среден добив, кг/ха

Домати в оранжерии

72 000

170 000

Пипер в оранжерии

45 000

85 000

Краставици в оранжерии

81 000

250 000

Ягоди в оранжерии

20 000

35 000

Малини в оранжерии

18 000

27 000

 

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Необходимо е да представите документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал.

Документите са както следва:

- за сертифицирани семена – сертификат по чл. 32, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал, официален етикет по чл. 36, ал. 1, етикет на производителя и/или търговеца по чл. 38 или етикет на производителя на малки опаковки по чл. 53, ал. 5 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;

- за стандартни семена - фирмен документ по чл. 46, етикет на производителя по чл. 49, ал. 3 или етикет на малки опаковки по чл. 54, ал. 2 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;

- за зеленчуковия посадъчен материал - фирмен документ по чл. 12, ал. 1 или етикет на производителя по чл. 11, ал. 4 от Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури;

- за сертифицирания овощен посадъчен материал - сертификат по чл. 42, ал. 7 от Закона за посевния и посадъчния материал, етикет по чл. 13, ал. 5 или придружителен документ по чл. 13а от Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз;

- за стандартния овощен посадъчен материал – етикет по чл. 10, ал. 4, документ на производителя или търговеца по чл. 13, ал. 1, т. 1 или етикет за дребни производители и търговци по чл. 14 от Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз.

Когато информацията от етикета е отпечатана на опаковката на закупените семена, вместо етикети се представят опаковките.

Когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, следва да удостовери качество на този материал с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал.

Документите се представят не по-късно от последния ден за подаване на заявление за подпомагане (30 юни 2023 г.) електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Какви са документите за доказване на реализация?

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.

Кандидатите за подпомагане по интервенцията с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход в частта "Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци" - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Документите за реализация трябва да са издадени в периода от 1 февруари 2023 г. до 31 януари 2024 г., като се представят от 1 до 31 януари 2024 г. с декларация и опис на документите по образец. Представянето е електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.