1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Какво обвързано подпомагане ще получават стопани, отглеждащи крави от застрашени от изчезване породи

Какво обвързано подпомагане ще получават стопани, отглеждащи крави от застрашени от изчезване породи

Заявените за подпомагане животни трябва да са на възраст над 22 месеца

 

Застрашените от изчезване животни са от особено значение за развитието на земеделието, поради специфичните генетични качества, които притежават. Условията на отглеждане на тези животни има пряко отношение към осигуряването на подходяща среда за запазване на естествените им потребности, съобразно вида им. Поради значително по-ниската им продуктивност отглеждането на тази категория животни ги прави по-малко конкурентоспособни в сравнение с животните от комерсиалните породи. Същевременно добиваната от тях продукция е с високи качествени характеристики и специфични пазарни предпочитания. Подкрепата с обвързани плащания има за цел да допълни дохода на земеделските стопани, отглеждащи такива животни, до необходимото ниво за запазване на тяхната конкурентоспособност над прага за уязвимост.

Право на подкрепа по интервенцията „Обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи“ имат земеделски стопани, които отглеждат в стопанството си 20 и повече крави от една застрашена от изчезване порода, които са вписани в Главния раздел на родословната книга в съответствие с изискванията на Регламента относно разплодните животни.

Предвижда се модулация на ставките за подпомагане в полза на първите 150 животни в стопанството. Целта на модулацията е засилване на подкрепата за по-малките стопанства, с което да се повиши тяхната устойчивост и конкурентоспособност. До 150-то животно ставката е 84.57 евро на глава, а над 150 - 67.66 евро на животно.

Списък на застрашените от изчезване породи говеда:

1. Българско сиво говедо

2. Искърско говедо

3. Родопско късорого говедо

4. Българско родопско говедо

5. Българско червено говедо

6. Българско кафяво говедо

7. Българско сименталско говедо

Заявените за подпомагане животни трябва да:

1. са на възраст над 22 месеца;

2. са идентифицирани с по една ушна марка на всяко ухо, одобрена от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), с еднакъв идентификационен номер;

3. са въведени в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);

4. са вписани в регистъра на животните в животновъдния обект съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 8 от ЗВД;

5. имат индивидуални паспорти съгласно изискванията на чл. 132, ал. 1, т. 9 ЗВД;

6. се отглеждат в животновъдни обекти, които са в система на контрол и мониторинг на суровото мляко (за животните, за които се доказва реализация на мляко);

7. се отглеждат в животновъдни обекти, регистрирани по реда на ЗВД; 8. имат издадени зоотехнически сертификати, които се проверяват при проверка на място. Животните следва да са навършили необходимата минимална възраст и възрастта им да не надхвърля максималната възраст в месеци или в години към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.)

Земеделските стопани трябва да продължат да отглеждат заявените животни най-малко 80 дни от деня, следващ последния ден за подаване на заявленията за подпомагане (периодът за подаване на заявления през настоящата година е до 30 юни 2023 г.).

Заявени животни могат да се заменят с други животни, отговарящи на условията за подпомагане по съответната интервенция, към последния ден за подаване на заявления за подпомагане (30 юни 2023 г.), при условие че замяната се заяви по електронен път с квалифициран електронен подпис или писмено лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в съответния отдел "Прилагане на схемите и мерките за подпомагане" в областната дирекция на Държавен фонд "Земеделие" в срок до 7 работни дни от деня на края на събитието, което е наложило замяната

Земеделските стопани трябва за периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. да са реализирали на пазара:

1. количества мляко и/или млечни продукти в еквивалент мляко, съответстващи най-малко на 2000 кг мляко на животно по схемата, или 2. за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства говеда съответстващи най-малко на 0,25 говеда на едно животно по схемата.

Реализацията на количествата мляко се осъществява в съответствие с чл. 55б от Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, при спазване на реда за одобрение по чл. 31 от Закона за храните, Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход и чл. 7, ал. 1, т. 3а от Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани и се доказва със:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон и доставят на търговци в други държави - членки на Европейския съюз;

4. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано млекопреработвателно предприятие в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция IX - Млечни продукти;

5. приемно-предавателни протоколи с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за доставка на сурово мляко за преработка на ишлеме в млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход - Секция ІХ - Млечни продукти;

6. фискални отчети от млекомат - при директни продажби на сурово мляко от млекомат;

7. фактури при плащане по банков път или фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато земеделските стопани са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон, или документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството, за директно продадено сурово мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните.

Допустими количества директно продадено сурово краве мляко от земеделския стопанин на други земеделски стопани за изхранване на животните:

Вид животно в стопанството на купувача на мляко за изхранване

Период на хранене от раждането, дни

Общо изхранено количество на 1 животно в литри (л) за периода

Теле

от 2 до 88 вкл.

до 400

Малаче

от 2 до 119 вкл.

до 600

Прасета

без ограничение

без ограничение

Реализацията на пазара на животни се извършва при спазване на ветеринарномедицинските изисквания за придвижване, транспортиране, търговия, изнасяне или пускане на пазара на животни по ЗВД и се доказва със:

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато земеделските стопани са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството;

3. приемно-предавателни протоколи между земеделския стопанин и кланица с реквизитите по чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството за клане на ишлеме и фактури за услуга, издадени от кланицата. Документите не се изискват при затворен цикъл на производство, като закланите собствени животни в кланичен пункт, одобрен съгласно Наредба № 10 от 2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове, се установяват чрез системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ. При придвижване на животни на територията на страната, включително при затворен цикъл на производство, ДФЗ извършва проверка в интегрираната информационна система на БАБХ по чл. 51, ал. 3 от ЗВД, а при вътрешна търговия в ЕС и износ на живи животни извършва проверка въз основа на копие от сертификат за вътрешна търговия в ЕС и/или за здравословно състояние при износ, предоставен от кандидата.

Документите трябва да са с дата на издаване в периода от 1 октомври 2022 г. до 30 септември 2023 г. Документите, декларациите и описът се подават в периода от 5 до 31 октомври 2023 г. електронно с квалифициран електронен подпис и/или в съответната областна дирекция на ДФЗ по постоянен адрес на кандидата – физическо лице, или адрес на управление на кандидата – юридическо лице или едноличен търговец, лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.