1. Начало
  2. Новини
  3. От фермата до трапезата
  4. Обвързано с производството подпомагане на доходите за пипер

Обвързано с производството подпомагане на доходите за пипер

До 30 ха с пипер ще получите 1,258.60 евро на хектар, а над 30 ха - 839.07 евро на хектар

 

По интервенцията могат да кандидатстват земеделски стопани, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи с пипер – полско производство. Чрез този вид целенасочена подкрепа ще се създадат благоприятни условия за развитие на дейността на стопанствата, увеличавайки техния икономически потенциал и подобрявайки ликвидността им.

До 30 ха ставката е 1,258.60 евро на хектар, а над 30 ха - 839.07 евро на хектар.

Заявените площи подлежат на подпомагане, когато:

1. са заети с пипер полско производство и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура от пипер, се считат за наддекларирани;

2. отговарят на изискванията за допустимост по Основното подпомагане на доходите за устойчивост;

3. за заявените площи са представени документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, освен когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, чието качество е удостоверил с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, съобразно минималните разходни норми за единица площ:

Минимални разходни норми на семена и посадъчен материал за единица площ на хектар

Култура

Минимална сеитбена норма кг/ха при сеитба на семена

Минимален брой растения на ха при използване на посадъчен материал

Пипер

0,40

45 000

4. през 2023 г. на допустимите площи със заявения за подпомагане пипер са спазени съответните минимални агротехнически мероприятия, позволяващи получаване на добив от тях, които се установяват при проверка на място (чрез инспекция на земеделското стопанство и/или методи за дистанционно наблюдение).

На подпомагане подлежат допустимите площи, за които има реализиран на пазара добив от пипер:

 

Зеленчукови култури – полско производство:

 

Добив, кг/ха

Пипер

13 400

 

Кандидатите по схемата, които имат и са заявили площи със сертифицирано биологично производство и/или площи в преход към биологично земеделие, удостоверяват минимални добиви от заявените площи със сертифицирано биологично производство и/или площите в преход към биологично земеделие за съответната култура в размер на 50% от изискваните добиви.

Необходимо е представяне на документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал.

Документите са както следва:

- за сертифицирани семена – сертификат по чл. 32, ал. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал, официален етикет по чл. 36, ал. 1, етикет на производителя и/или търговеца по чл. 38 или етикет на производителя на малки опаковки по чл. 53, ал. 5 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;

- за стандартни семена - фирмен документ по чл. 46, етикет на производителя по чл. 49, ал. 3 или етикет на малки опаковки по чл. 54, ал. 2 от Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз;

- за зеленчуковия посадъчен материал - фирмен документ по чл. 12, ал. 1 или етикет на производителя по чл. 11, ал. 4 от Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури.

Когато информацията от етикета е отпечатана на опаковката на закупените семена, вместо етикети се представят опаковките.

Когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, следва да удостовери качество на този материал с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал.

Срок за представяне на документите – не по-късно от последния ден за подаване на заявление за подпомагане (30 юни 2023 г.).

Начин на представяне – електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“.

Какви са документите за доказване на реализация?

1. фактури при плащане по банков път и фискални касови бележки при плащане в брой, издадени от фискално устройство, когато кандидатите са търговци по смисъла на чл. 1 от Търговския закон;

2. счетоводни документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството, когато кандидатите са лица по чл. 9, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, а в случаите по чл. 9, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица - и с реквизитите по чл. 6, ал. 1, т. 3 от Закона за счетоводството.

Кандидатите за подпомагане по интервенцията с обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци, регистрирани по чл. 26 от Закона за храните в Националния електронен регистър на обектите за производство и търговия на едро и дребно с храни от животински и неживотински произход в частта "Обекти за производство и/или пакетиране на храни от плодове и зеленчуци" - Група 2 на БАБХ, могат да представят и документи с реквизитите по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за преработена от тях собствена продукция.

Документите за реализация трябва да издадени в периода от 1 февруари 2023 г. до 31 януари 2024 г., а се представят в периода от 1 до 31 януари 2024 г. с декларация и опис на документите по образец. Те се представят електронно с квалифициран електронен подпис и/или лично или чрез представител, упълномощен с нотариално заверено пълномощно, в съответните областни дирекции на Държавен фонд "Земеделие", отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане".

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.