1. Начало
  2. Новини
  3. Околна среда
  4. МОСВ разпореди проверки за почистване на речните легла и прилежащите им територии

МОСВ разпореди проверки за почистване на речните легла и прилежащите им територии

Целта на този контрол е превенция и недопускане на замърсявания с отпадъци в едни от най-уязвимите зони – речните легла, водосборните дерета и прилежащите им територии

Министър Юлиян Попов издаде заповед, която задължава регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) да направят предписания до всички общини на контролираната от тях територия в срок до 29 март да бъде извършен оглед на речните легла и водосборните дерета. При установени замърсявания трябва да бъдат предприети действия за премахването им и за последващо поддържане чистотата на речните легла и прилежащите им територии.  

След изтичане на определения срок, от началото на април РИОСВ ще започнат проверки за установяване на резултатите от приложените мерки. В случай на констатирано неизпълнение ще бъдат предприети административно-наказателни мерки спрямо градоначалниците.

Съгласно Закона за управление на отпадъците, кметовете на общини отговарят за предотвратяване изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места, както и за организиране на тяхното почистване. Административната санкция при неизпълнение на тези задължения  е глоба на кметовете в размер от 3 000 до 10 000 лв.

Целта на този контрол е превенция и недопускане на замърсявания с отпадъци в едни от най-уязвимите зони – речните легла, водосборните дерета и прилежащите им територии.

Министерството се обръща към гражданите с апел да проявят отговорност към околната среда и да изхвърлят отпадъците си единствено на позволените за това места, а в случай че се натъкнат на нерегламентирани сметища, да сигнализират съответната община или РИОСВ за местоположението им.

РИОСВ са административни структури към министъра на околната среда и водите, които осигуряват изпълнението на държавната политика за околна среда на регионално равнище. В системата на МОСВ има 15 регионални инспекции за територията на цялата страна. Основната им функция е да осъществяват контрол за прилагането на нормативните актове, които регламентират качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат – по отношение на опазване на въздуха, водите и почвите от замърсяване и увреждане, правилно управление на отпадъците и опасните химични вещества и смеси, опазване на биоразнообразието, предотвратяване и ограничаване на промишленото замърсяване и др.

 

 

Абонирайте се
БЕЗПЛАТНО за AGRO.BG бюлетина,
за да получавате всеки петък
най-важната седмична информация.
За още новини
харесайте страницата ни във
FACEBOOK.